طرح جهادی ۱۳۷ زمستانه - منطقه ۲۲
پنجم لغایت دوازدهم اسفند ماه

تصاویر فعالیتهای طرح جهادی ۱۳۷ زمستانه
   تصاویر روز پنجم و ششم اسفند
   تصاویر روز هفتم و هشتم اسفند
   تصاویر روز نهم و دهم اسفند
   تصاویر روز یازدهم

آمار و اطلاعات فعالیتهای طرح جهادی ۱۳۷ زمستانه
   گزارش روز پنجم اسفند
   گزارش روز ششم اسفند
   گزارش روز هفتم اسفند
   گزارش روز هشتم اسفند
   گزارش نهایی طرح جهادی 137