اطلاعیه ها
  اخبار منطقه
 
نشریات
 
بریده جراید
  مشارکت و سرمایه گذاری

  خط مشی زیست محیطی
 
مطالعات زیر بنایی منطقه
 
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی
  معرفی مراکز همگانی
 
معاونتها
 
واحد اطلاعات جغرافیایی GIS
 
ضوابط پروانه مسکونی

  ارتباط با ما
 
انتقادها و پیشنهادها
 
تلفنهای ضروری
 
پیوند به دیگر سایتها
 
تصاویر منطقه
 
دریافت فایل (Download)
 
مروری بر وب سایت

  صفحه اصلی وب سایت


 
 
ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفكیكی بیش 1000 متر مربع

مشاهده متن کامل ضوابط صدور پروانه برای اراضی بیشتر از 1000 متر مربع در منطقه 22 (بخش شهرسازی و معماری)


 


شهروند گرامی

این مجلد در راستای تكریم شخصیت ارباب رجوع و به منظور پرهیز از سردرگمی و مراجعات مكرر شما در انجام امور شهرسازی (اراضی با عرصه بیش از 1000 مترمربع) تهیه شده است.
لذا خواهشمند است جهت آشنایی بیشتر با مسیر گردش اداری پرونده خود در اخذ پروانه ساختمانی و یا گواهی‌های لازم نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنما اقدام نمائید.


بخش اول : صدور پروانه ساختمانی (آماده سازی، اصلی)

1- تشكیل پرونده
هدف از تشكیل پرونده، شناسایی (مالك ـ مالكین) و یا وکیل قانونی آنها و بررسی مدارك لازم ، جهت صدور مجوز می‌باشد.
مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده:

1-1- ارائه تقاضانامه مالك یا وكیل قانونی با درج مورد درخواست
1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شركت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شركت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است
1-3 - ارائه یك سری فتوكپی از تمامی اوراق سند مالكیت كه در قسمت تشكیل پرونده برابر اصل خواهد شد
1-4 - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالك یا مالكین
1-5 – اصل‌سند مالكیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشكیل پرونده ارائه خواهد شد
1-6 - درصورت مراجعه وكیل قانونی مالك یا مالكین تسلیم اصل وكالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشكیل پرونده ضرورت دارد
1-7 - ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشكیل پرونده
1-8 - درصورت فوت مالك ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وكالت نامه رسمی متقاضی از كلیه ورثه ضروری است
ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .
1-9 - درصورتیكه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد
1-10 - ارائه نقشه 2000/1 هوائی كه موقعیت ملك توسط كارشناس رسمی دادگستری بر روی آن مشخص و به تأیید رسیده باشد .
1-11 - ارائه نقشه 500/1 نقشه برداری شده در سیستم U T M با بیضوی مبنای WGS84 از محل ملك مورد تقاضا و اطراف آن حداقل تا شعاع 40 متر همراه با دیسكت مربوطه كه به تأیید كارشناس رسمی دادگستری (امور ثبتی) رسیده باشد.
1-12- ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالك ضروری است
1-13 - اسناد ملك و یا ابعاد و مساحت ملك كه توسط مالك تهیه شده توسط كارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد
1-14 - رأی كمیسیون ماده 12 (رونوشت برابر با اصل)
1-15 - ارائه نقشه ثبتی و یا تفكیكی مصوب شهرداری
1-16- تأییدیه‌ثبت‌شركتها‌بر‌اساس‌آخرین‌تغییرات‌هیئت‌مدیره‌در خصوص تعاونیها
1-17- ارائه اساسنامه شركت تعاونی
1-18- ارائه روزنامه رسمی شركت كه دارای آخرین تغییرات باشد.

توضیح یك : در صورت وجود قسمتی از مدارك فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد ندارد.
توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهری ، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشكیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .

2- واحد GPS
در این مرحله سوابق جهت تعیین مختصات جغرافیائی ملك به واحد GPS منطقه ارسال می گردد كه در صورت هماهنگی مالك جهت میخ كوبی و گچ ریزی حدود اربعه زمین ، برداشت مختصاتی زمین با دستگاه GPS انجام می گیرد.

3- واحد GIS
بعد از كنترل نقشه برداشت شده توسط واحد GPS و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمین با حدود اربعه زمین بر اساس نقشه های 2000/1 و 500/1 تائید شده توسط كارشناس رسمی دادگستری ، پرونده جهت انطباق بر روی نقشه های طرح تفصیلی منطقه به واحد GIS ارسال میگردد در واقع ملك در محل تعیین شده و مورد ادعای متقاضی (مالك) تثبیت و دارای شناسنامه و موجودیت خواهد شد .

4- بازدید
انجام بازدید از ملك جهت ثبت وضعیت ملك و برداشت و كنترل وضع موجود با سند و  نقشه ها و ثبت مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه آب ، قنات ودرخت (درصورت وجود) و ...
می باشد كه این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروكف و صدور پروانه مورد استفاده قرار میگیرد.

5- طرح تفصیلی و بروكف

الف ) طرح تفصیلی :
پس از بازدید از محل ملك جهت اعلام كاربری ملك ، میزان تراكم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه به این قسمت ارجاع میگردد .
ب ) بروكف
عملكرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملك نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.

توضیح: در صورت وجود چاه آب ، قنات و درخت در ملك ، دریافت استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط در این قسمت صورت خواهد گرفت. بدیهی است انجام سایر امور منوط به پاسخ استعلامهای مذكور می باشد .
پس از اظهار نظر طرح تفصیلی و بروكف و انجام مراحل قانونی سوابق جهت صدور دستور نقشه به قسمت صدور پروانه ارسال میگردد .

6- كمیسیون تعیین وضعیت املاك
تعیین وضعیت ملك براساس مفاد بند سه مصوبه 357 كمیسیون ماده پنج (تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاك مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 29/8/67) در كمیسیون تعیین وضعیت املاك منطقه با تنظیم توافقنامه انجام می گیرد.
پس از تنظیم و مبادله توافقنامه ، یك نسخه از توافقنامه به همراه نقشه قدرالسهم جهت اجرا به مالك و یك نسخه به اداره املاك منطقه جهت اخذ وكالت قطعی مشاعی و نسخه دیگر به همراه سوابق به حوزه شهرسازی ارسال می گردد.

7- صدور دستور نقشه
عملكرد این قسمت به استناد گزارش مامور بازدید و توجیهات قسمت طرح تفصیلی و بروكف ، صدور دستور نقشه جهت كل پلاك می باشد.
صدور دستور نقشه منوط به :

الف) ملك دارای حداقل 30% كاربری مسكونی باشد .
ب‌) ملك در كاربریهای خدماتی واقع نگردد .
توضیح یك: درصورتیكه ملك متقاضی مشمول بند الف گردد پس از اعمال مفاد قانونی،  حق السهم مالك (حدود 30% ملك ) در محل ملك تأمین و مابقی ملك به شهرداری منطقه 22 تعلق خواهد گرفت ( طبق توافقنامه ای كه متعاقباً تنظیم و مبادله خواهد شد ).
توضیح دو : در صورتیكه ملك متقاضی مشمول بند ب باشد و در صورت وقوع ملك در طرحهای اولویت دار خدماتی منطقه ، منوط به امكان اعطاء معوض ، با تنظیم توافقنامه لازم به میزان حق السهم مالك (حدود 30% ملك ) بصورت معوض معادل در سایر نقاط منطقه و در محدوده  كاربری های مصوب مسكونی لحاظ و تأمین خواهد شد (طبق توافقنامه ای كه متعاقباً تنظیم و مبادله خواهد شد) .

8- ارائه نقشه سایت پلان به كمیسیون طراحی شهری و محیط زیست توسط مالك
پس از صدور دستور نقشه ، مالك با انتخاب مشاور طرح نسبت به ارائه موارد ذیل اقدام نماید:

الف ـ دفترچه مطالعات فرآیند طراحی مجتمع مسكونی در آلبوم A4 به همراه جداول و سطوح سرانه ها كه بر اساس ضوابط و مقررات خاص منطقه می باشد.
ب ـ نقشه سایت پلان پیشنهادی به همراه جانمائی اولیه طرح معماری در دو شیت A2 جهت طرح در كمیسیون طراحی و معماری .
ج ـ فایل سه بعدی (max) از كل سایت پلان نهایی و نماها و نقشه های سایت پلان نهائی و معماری و ... به صورت CD .

كه مالك می بایستی كلیه مدارك فوق را به كمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست ارائه نماید . پس از طرح وتصویب سایت پلان در كمیسیون طراحی شهری و محیط زیست سوابق مورد نیاز همزمان در دو كمیسیون جهت بررسی به شرح ذیل اقدام میگردد .

1- كمیسیون پروفیلها جهت تصویب طرح آماده سازی معابر داخل بلوك شهری
2- كمیسیون زیرساختها جهت تصویب طرح كانالهای مشترك و تأسیسات داخل بلوك شهری

توضیح: انجام بندهای فوق جهت صدور پروانه آماده سازی می باشد.

9- صدور پروانه آماده سازی
پس از ارسال نظریه كمیسیون پروفیلها و زیرساختها و معرفی مهندس مجری پروانه آماده سازی بر اساس توافقنامه قید شده در بند 6 و رعایت سایر موارد صادر میگردد.
پروانه آماده سازی شامل عملیات خاكی ، بستر سازی معابر داخلی ، اجرای تمام یا بخشی از زیرساختها ، جانمایی بلوك های ساختمانی حق السهم مالك (برابر سایت پلان مصوب ) ، تجهیز كارگاه (احداث بناهای موقت و مورد نیاز كارگاهی) ـ تعیین و تثبیت مختصات حدود اربعه زمین (حق السهم مالك) و بلوك های ساختمانی ـ بروكف و ... می باشد .
توضیح : صدور مجوز فوق پس از تنظیم وكالت جامع و بلاعزل از طرف مالك و معرفی مجری طرح و ارائه تعهد محضری مشترك از سوی مالك و مجری با مسئولیت مستقیم مجری برای مدت4 ماه صادر میگردد كه در صورت نقل و انتقال قطعی مشاعی حق السهم ارگان اجرائی (شهرداری منطقه 22) و تحویل زمین مجوز فوق دارای اعتبار خواهد بود .

10- ارائه نقشه های معماری فاز اجرائی و نما و طرح محوطه سازی به كمیسیون طراحی معماری
پس از صدور پروانه آماده سازی ، نقشه های معماری فاز اجرائی ، نما و طرح محوطه سازی توسط مشاور منتخب مالك (طبق سایت پلان مصوب حق السهم مالك) تهیه و به همراه معرفی مهندس معماری و دیكست معماری جهت بررسی و تصویب به كمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست منطقه ارائه میگردد.

11- اعلام كسری مدارك به مالك
پس از تصویب نقشه های معماری و نما توسط كمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست منطقه ـ نقشه های مذكور جهت بررسی نهائی جزئیات طرح و مطابقت با ضوابط شهرسازی و معماری به قسمت صدور پروانه حوزه شهرسازی ارسال كه قسمت مذكور پس ازتأیید نقشه¬، مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه اصلی به شرح ذیل را به مالك اعلام  می نماید :

1- معرفی مهندس محاسب ، ناظر ، تأسیسات برقی و مكانیكی به همراه برگه تعهد و نقشه های مربوطه
2- دفترچه مطالعات ژئوتكنیك (3 نسخه)
3- دفترچه محاسباتی (1 نسخه)
4- دیسكت یا CD محاسبات (1 عدد)
5- نقشه محاسباتی (4 نسخه)
6- دفترچه تاسیسات (1 نسخه)
7- دیكست یا CD تاسیسات (1 عدد)
8- نقشه تاسیسات مكانیكی و برقی (4 نسخه)
9- نظریه كمیسیون طراحی شهری درخصوص طرح محوطه سازی
10- تائیدیه امور مهندسین ناظر (درصورت نیاز)
و 000

12- اعلام عوارض :
پس از ارائه مدارك قید شده در بند یازده ، قسمت صدور پروانه اقدام به اعلام عوارض نموده و برگ اعلام عوارض را جهت پرداخت به مالك تحویل می دهد .

13- اعلام وصول و تهیه پیش نویس پروانه :
پس از پرداخت عوارض متعلقه و ارائه مدارك مورد نیاز جهت تهیه پیش نویس پروانه (كه قبلاً به مالك اعلام گردیده) در سیستم ، اعلام وصول و پیش نویس پروانه تهیه می گردد .

14- صدور پروانه اصلی :
پس از تهیه پیش نویس پروانه ، پیش نویس توسط رئیس صدور پروانه ، معاون شهرسازی و معماری و شهردار منطقه در سیستم تائید و پرینت پروانه پس از اسكن كردن سایت پلان مصوب و توضیحات بر روی پروانه سوابق جهت امضاء پرینت پروانه توسط رئیس صدور پروانه ، معاون شهرسازی و معماری به حوزه شهرسازی ارسال و متعاقب آن به امضاء شهردار منطقه رسیده و جهت امضاء مهندس ناظر و مالك به دبیرخانه منطقه ارسال می‌گردد .


 

بخش دوم : صدور گواهی ساختمانی

درصورتیكه تقاضای مالك یا مالكین صدور گواهی عدم خلاف، بلامانع ناحیه (بلامانع ادامه‌عملیات ساختمانی) پایانكار ساختمانی ‌و یا ‌تمدید پایانكار باشد مراحل ذیل طی‌خواهد شد .

1- تشكیل پرونده :
تشكیل ‌پرونده جهت صدور گواهی با توجه به درخواست مالك انجام می گردد .

توضیح یك : مدارك مورد نیاز همان مدارك اشاره شده در قسمت صدور پروانه (بخش اول) می‌باشد .
توضیح دو : درصورت وجود قسمتی از مدارك فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد نمی‌باشد .

2- بازدید :
بازدید به منظور ثبت وضعیت ملك از نظر پیشرفت فیزیكی و برداشت بنای اجرا شده، تعداد طبقات و درج تعداد پاركینگها و نهایتاً تنظیم گزارش از ملك توسط مامور بازدید و درج در سیستم مكانیزه صورت می گیرد .

3- طرح تفصیلی و برو كف :
بررسی مجدد ملك درخصوص ابعاد وضع موجود ، وضعیت گذر ، بروكف انجام شده ، با توجه به گزارش مامور بازدید توسط این قسمت صورت می گیرد.

4- نظارت فنی :
عملكرد این قسمت در حقیقت رسیدگی بنای موجود ملك با توجه به گزارش بازدید و اظهار نظر طرح تفصیلی و بروكف می باشد به نحوی كه پس از بررسی خلاف‌ها به كمیسیون های داخلی ، یا كمسیون ماده صد ارجاع می گردد و در صورت مشخص شدن نحوه عمل جهت تعیین عوارض متعلقه به قسمت محاسبات ارسال می گردد .
بدیهی است پس از پرداخت عوارض متعلقه نسبت به تنظیم گواهی ، دریافت تأییدیه تائید مسئولین منطقه و نهایتاً صدور آن اقدام خواهد شد .

توضیح یك : در صورت وجود تخلف قابل توجه كه منتهی به ارسال آن به كمیسیون ماده صد گردد تا صدور رای مقتضی و بازگشت پرونده از كمیسیون مربوطه هیچگونه اقدامی از جانب شهرداری میسر نمی باشد .
توضیح دو : به هنگام تنظیم پیش نویس گواهی عدم خلاف و یا صدور برگ بلامانع ادامه عملیات ، ارائه گزارش مرحله ای مهندس ناظر مربوطه ، پاسخ استعلام از طریق حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیك منطقه و سایر استعلام ها الزامی است . ضمناً در صورت بدهكاری ملك ارائه تأییدیه اداره درآمد منطقه و تسویه حساب با این اداره ضرورت دارد.
توضیح سه : در زمان تهیه پیش نویس گواهی پایانكار ، پاسخ استعلام معاونت امور شهری و اداره فضای سبز منطقه در خصوص محوطه سازی و فضای سبز و سایر استعلامات با توجه به مفاد پروانه ضروری است .

توضیحات كلی

1- كنترل كیفی سازه ، تاسیسات برقی و مكانیكی و بروكف در مراحل اجرائی و پیشرفت فیزیكی كار به عهده مهندسین مشاور طرح می باشد .
2- برنامه زمان بندی گردش كار اداری در فلوچارت پیوست قید گردیده است
3- درصورتیكه گردش كار اداری براساس برنامه زمان بندی مذكور صورت نمی گیرد جهت رفع مشكل ، مراجعین محترم می توانند در هر مرحله به معاونت شهرسازی و معماری منطقه مراجعه نمایند .
 

بالای صفحه