اطلاعیه ها
  اخبار منطقه
 
نشریات
 
بریده جراید
  مشارکت و سرمایه گذاری

  خط مشی زیست محیطی
 
مطالعات زیر بنایی منطقه
 
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی
  معرفی مراکز همگانی
 
معاونتها
 
واحد اطلاعات جغرافیایی GIS
 
ضوابط پروانه مسکونی

  ارتباط با ما
 
انتقادها و پیشنهادها
 
تلفنهای ضروری
 
پیوند به دیگر سایتها
 
تصاویر منطقه
 
دریافت فایل (Download)
 
مروری بر وب سایت

  صفحه اصلی وب سایت


 
 
ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفكیكی زیر 1000 متر مربع (در خارج از محدوده شهركهای مصوب)

مشاهده متن کامل ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفكیكی زیر 1000 متر مربع در منطقه 22 (بخش شهرسازی و معماری)


 


شهروند گرامی ، در راستای تكریم ارباب رجوع و به منظور پرهیز از سردرگمی و مراجعات مكرر شما در انجام امور شهرسازی (اراضی كمتر از 1000 مترمربع) تهیه شده است. لذا خواهشمند است جهت آشنایی بیشتر با مسیر گردش اداری پرونده خود در اخذ پروانه ساختمانی و یا گواهی‌های لازم نسبت به مطالعه دقیق مطالب زیر اقدام نمائید.

1- تشكیل پرونده
هدف از تشكیل پرونده، شناسایی (مالك ـ مالكین) و یا وکیل قانونی آنها و بررسی مدارك لازم ، جهت صدور مجوز می‌باشد.
مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده

1-1- ارائه تقاضانامه مالك یا وكیل قانونی با درج مورد درخواست
1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شركت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شركت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است
1-3 - ارائه یك سری فتوكپی از تمامی اوراق سند مالكیت كه در قسمت تشكیل پرونده برابر اصل خواهد شد
1-4 - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالك یا مالكین
1-5 – اصل‌سند مالكیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشكیل پرونده ارائه خواهد شد
1-6 - درصورت مراجعه وكیل قانونی مالك یا مالكین تسلیم اصل وكالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشكیل پرونده ضرورت دارد
1-7 - ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشكیل پرونده
1-8 - درصورت فوت مالك ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وكالت نامه رسمی متقاضی از كلیه ورثه ضروری است
ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .
1-9 - درصورتیكه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضروری می¬باشد
1-10 – تسیلم یك برگ نقشه 2000/1 هوایی كه محل دقیق ملك بر روی آن منعكس و به امضاء مالك رسیده باشد (درصورت جابجائی احتمالی محل ملك بر روی نقشه هوائی مسئولیت به عهده مالك خواهد بود) .
1-11 - محل ملك بر روی نقشه 2000/1 هوائی درخصوص اراضی بایر سوای تائید و امضاء مالك ، الزاما باید توسط كارشناس رسمی دادگستری مشخص و تائید گردد.
1-12- ارائه تعهدنامه عدم استفاده از مزایای 8 و6 درخصوص اراضی بایر الزامیست.
1-13 – ارائه تعهدنامه عدم جابجائی زمین توسط مالك ضروری است.

توضیح یك : در صورت وجود قسمتی از مدارك فوق در پرونده قبلی نیازی به ارائه مجدد ندارد.
توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از سازمان زمین شهری، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این مهم در قسمت تشكیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .

2- بازدید
انجام بازدید از ملك جهت ثبت وضعیت ملك از نظر ابعاد ملك ، عرض گذرها و درصورت وجود بنا ، تعداد طبقات و ساخت آنها ، درج تعداد پاركینگها و نهایتاً تنظیم گزارش از ملك توسط مامور بازدید انجام می پذیرد كه این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروكف ، صدور پروانه و نظارت فنی مورد استفاده قرار می گیرد .

3- طرح تفصیلی و بروكف

الف ) طرح تفصیلی :
پس از بازدید از محل پروژه جهت اعلام كاربری ملك ، میزان تراكم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه به این قسمت ارجاع میگردد .

ب ) بروكف
عملكرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملك نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.

توجه: پس از این مرحله درصورتیكه تقاضای مالك یا مالكین صدور پروانه ساختمانی ، تخریب و نوسازی ، اضافه اشكوب ، توسعه بنا ، تغییر نقشه ، و یا تمدید پروانه ساختمانی باشد ، سوابق به قسمت صدور پروانه ارجاع و درصورتیكه مبنای تقاضا صدور گواهی عدم خلاف ، برگ بلامانع ادامه عملیات ساختمانی ، پایان كار ساختمانی ، تمدید پایانكار باشد سوابق به قسمت نظارت فنی ارسال می گردد .

4- صدور پروانه ساختمانی
عملكرد این قسمت به استناد گزارش مامور بازدید از محل و توجیهات قسمت طرح تفصیلی و بروكف ، صدور دستور نقشه می باشد. متعاقب ارائه نقشه های معماری و معرفی مهندس معمار از سوی مالك براساس مفاد دستور نقشه و بررسی لازم براساس ضوابط جاری معمول و عوارض متعلقه تعیین و به مالك اعلام می گردد .
پس از پرداخت عوارض و ارائه سایر مدارك (نقشه های محاسباتی و معرفی مهندس ناظر و محاسب و غیره) بررسی نهائی، پیش نویس پروانه تنظیم و پس از تائیدات مسئولین به دبیرخانه ارجاع می گردد .
توضیح یك: هنگام تهیه نقشه های معماری توسط مالك ، ارائه نقشه طرح نما (شمالی و جنوبی و غیره) با مقایس 50/1 نیز ضروری بوده كه پس از تائید نقشه های معماری از طریق مسئول كنترل نقشه سه نسخه از نقشه های معماری بانضمام طرح نما به كمیسیون طراحی شهری جهت اظهارنظر ، توسط مالك ارجاع می گردد .
توضیح دو: موارد مندرج در توضیح 1 (تصویب طرح نما) و پاسخ استعلام های احتمالی انجام شده از سازمانها و ادارات مربوطه قبل از تنظیم پیش نویس پروانه باید انجام پذیرد .
توضیح سه: درصورتیكه درخواست مالك تغییر نقشه ، اضافه اشكوب ، تبدیل و یا توسعه بنا بوده و بنا دارای تخلف باشد ، سوابق به قسمت نظارت فنی ارسال و پس از بررسی و صدور بلامانع شهرسازی به قسمت صدور پروانه اعاده می گردد .
توضیح چهار : مالك بایستی برگ های تعهد مربوط به مهندسین معمار ، محاسب و ناظر را برابر ضوابط امور مهندسان ناظر تهیه نماید .
ضمناً كلیه مدارك مورد نیاز صدور پروانه در دستور نقشه قید گردیده است .

5- نظارت فنی :
عملكرد این قسمت در حقیقت رسیدگی بنای موجود ملك با توجه به گزارش بازدید و اظهار نظر طرح تفصیلی و بروكف می باشد به نحوی كه پس از بررسی خلاف‌ها به كمیسیون های داخلی ، یا كمسیون ماده صد ارجاع می گردد و در صورت مشخص شدن نحوه عمل جهت تعیین عوارض متعلقه به قسمت محاسبات ارسال می گردد .
بدیهی است پس از پرداخت عوارض متعلقه نسبت به تنظیم گواهی ، دریافت تاییدیه تائید مسئولین منطقه و نهایتاً صدور آن اقدام خواهد شد .
توضیح یك: در صورت وجود تخلف قابل توجه كه منتهی به ارسال آن به كمیسیون ماده صد گردد تا صدور رای مقتضی و بازگشت پرونده از كمیسیون مربوطه هیچگونه اقدامی از جانب شهرداری میسر نمی باشد .
توضیح دو: به هنگام تنظیم پیش نویس گواهی عدم خلاف و یا صدور برگ بلامانع ادامه عملیات ، ارائه گزارش مرحله ای مهندس ناظر مربوطه و تائیدیه بروكف الزامی می باشد . ضمناً در صورت بدهكاری ملك ارائه تاییدیه اداره درآمد منطقه و تسویه حساب با این اداره ضرورت دارد.
توضیح سه: درصورت هرگونه مغایرت با ضوابط شهرسازی و معماری فقط مفاد پروانه ساختمانی ملاك عمل خواهد بود .
توضیح چهار: جهت صدور پایان كار عكس از نمای اصلی بنا كه محوطه و پیاده رو ملك نیز مشخص باشد الزامی بوده و مالكین املاك واقع در شهرك راه آهن ملزم به ارائه اقرارنامه  می باشند .
توضیح پنج: اخذ گزارش مرحله ای ناظر ، صرفاً با حضور مهندس ناظر صورت می گیرد .

 

بالای صفحه