اطلاعیه فراخوان مشارکت در اجرای پروژه ها
تاریخ : 29/9/84  - تاریخ تمدید: 17/10/84 - تمدید مجدد 28/3/85

آخرین بروز رسانی : 27/9/85

پیرو فراخوان مورخ 29/9/84 لیست پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری شهرداری منطقه22 بشرح ذیل جهت اطلاع شرکت ها، موسسات و سرمایه گذاران، اشخاص حقیقی و حقوقی منعکس می گردد.

متقاضیان محترم می توانند ضمن اعلام آمادگی و ارائه شرح مکتوبی از سوابق اجرایی به همراه میزان توانمندی تخصصی و مالی و نوع مشارکت خود در پروژه ها با قید شماره ردیف پروژه انتخابی به دبیرخانه کمیسیون مشارکت ها و سرمایه گذاری های شهرداری منطقه 22 به نشانی : آزادراه تهران – كرج ، ورودی شرقی مجموعه ورزشی آزادی ، انتهای بلوار دهكده ، انتهای بزرگراه شهید همت ، ساختمان شماره یك شهرداری منطقه 22 طبقه چهارم مراجعه و یا درخواست خود را از طریق اینترنت به نشانی پست الکترونیکی منطقه ( info@district22.org  ) ارسال نمایند.

بدیهی است این شهرداری پس از بررسی مدارک و ارزیابی مستندات ارسالی، در چارچوب ضوابط و مقررات نحوه همکاری و هماهنگی را از طریق شماره تلفن های اعلامی از طرف متقاضیان به اطلاع ایشان خواهد رساند.

ردیف

کاربری

موقعیت

مساحت
M2

مالکیت

سطح سرویس

تراكم

*

مساحت خالص
 زیربنا
M2

مساحت کل بلوک شهری
 M2

وضعیت

توضیحات

1

مختلط  اداری تجاری فضای سبز محلی و ناحیه ای

كوهك

9998

شهرداری

محله ای - ناحیه ای

280%

27994

9998

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 40538/50/522مورخ13/6/85(واگذاری)

2

تجاری (زیرگذر)

بلوار 35متری، شهرك صدرا

 1000

غیر

-

100%

1000

-

اقدام شد

 با تعاونی مسکن جهاد کشاورزی جهت اجرا قرار دادبسته شد

3

 گردشگری تفریحی 

مسیل كن

316445

دولتی

فرا منطقه ای

-

-

-

اقدام شد

  با شرکت توسعه و عمران شهرداری تهران قرار داد بسته شد

4

مسكونی

دهكده المپیك

20830

-

-

100%

20830

-

حذف گردید

  طبق دستور مورخ17/7/85شهردار محترم منطقه بدلیل مسکونی بودن حذف گردید

5

فرهنگی مذهبی تجاری اداری خدمات ناحیه ای محله ای

غرب شهروند

15042

 

ناحیه ای

280%

42118

15000

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 65063/20/522مورخ11/9/85(واگذاری) 

6

تجاری اداری

غرب شهروند

1561

مشاعی

محله ای

180%

2810

1500

در دست اقدام

  جهت مشارکت با سرمایه گذار (صرفا بهره برداری زمانی)

7

ورزشی

شهرک گلستان جنب کلانتری

5175

مشاعی

محله ای

40%

2070

5175

اقدام شد

احداث زمین چمن مصنوعی توسط حوزه معاونت اجتماعی

8 تجهیزات شهری

شهرک گلستان جنب کلانتری

5351 مشاعی ناحیه ای - - 6020

اقدام شد

جهت احداث ایستگاه آتش نشانی منظور گردید

9 تجاری اداری شهرک گلستان محور خدماتی 5415 غیر محله ای 180% 9748 5400

حذف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

10 تاسیسات و تجهیزات شهرک گلستان محور خدماتی 6125 غیر -ناحیه ای 0% 0 6100

حذف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

11 ورزشی شهرک گلستان محور خدماتی 5370 غیر محله ای 40% 2148 5300

حذف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

12 تا سیسات وتجهیزات شهرک گلستان محور خدماتی 4328 غیر محله ای - - 4300

حذف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

13 آموزشی شهرک گلستان محور خدماتی 7322 غیر محله ای 100% 7322 7300

حذف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

14 بهداشتی درمانی شهرک گلستان محور خدماتی 8337 غیر ناحیه ای 100% 8337 8300

حذف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

15 تجاری اداری شهرک گلستان محور خدماتی 9428 غیر ناحیه ای 280% 26398 9400

حذ ف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

16 تجاری اداری شهرک گلستان محور خدماتی 3660 غیر محله ای 180% 6589 3600

حذف گردید

به دلیل عدم وجود مالکیت شهرداری در ملک

17 ورزشی جنب پروژه خیام 2044 شهرداری ناحیه ای 40% 818 8300

حذف گردید

بدلیل ابعاد نا منظم حدود اربعه زمین تا تملک ما بقی بلوک شهری حذف گردید

18 مسکونی سایت آموزش پرورش م 19 1445 شهرداری - 130% 1878 71448

حذف گردید

به عنوان معوض ملک به تعاونی مسکن وزارت بازرگانی تحویل گردید

19 مسکونی سایت آموزش پرورش م 19 401  

شهرداری

- 100% 401 71500

حذف گردید

طبق دستور مورخ17/7/85شهردار محترم منطقه بدلیل مسکونی بودن حذف گردید

20 مسکونی سایت آموزش پرورش م 19 400 شهرداری - 100% 400 71500

حذف گردید

طبق دستور مورخ17/7/85شهردار محترم منطقه بدلیل مسکونی بودن حذف گردید

21

تجاری اداری خدمات فرامنطقه ای

چهارباغ

5171

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

28958

14314

اقدام شد

ارجاع شده به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی طی نامه شماره 33699/50/522مورخ18/5/85(مشارکت)

22

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

782

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

4379

22600

حذف گردید

  به دلیل قلت مساحت حذف گردید

23

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

8235

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

46118

32890

اقدام شد

 ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 48122/13/522مورخ 9/7/85 (واگذاری)

24

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

 

1094

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

6127

22600

حذف گردید

 به دلیل قلت مساحت حذف گردید 

25

جهانگردی پذیرایی

چهار باغ

6088

شهرداری

منطقه ای

560%

34091

21000

اقدام شد

   ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 60572/13/522مورخ24/7/85(واگذاری)

26

گردشگری وتفریحی فرهنگی و مذهبی با غلبه فضای سبز

چهار باغ

816

شهرداری

منطقه ای

90%

735

20000

حذف گردید

   به دلیل قلت مساحت حذف گردید 

27

 گردشگری وتفریحی فرهنگی و مذهبی با غلبه فضای سبز

چهار باغ

3677

شهرداری

منطقه ای

90%

3309

20000

در دست اقدام

 

28

فرهنگی مذهبی جهانگردی پذیرایی چهار باغ

1929

شهرداری

منطقه ای

280%

5402

18000

در دست اقدام

 

29

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

11697

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

65504

35336

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 27615/13/522مورخ27/4/85(واگذاری)

30

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای چهار باغ

9124

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

51096

47949

اقدام شد

  ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 23387/13/522مورخ11/4/85(واگذاری)

31

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

17119

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

95865

47949

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره  23389/13/85 مورخ 11/4/85 (واگذاری)

32

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

7350

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

41160

48000

حذف گردید

مربوط به توافق نامه با هوانیروز می بااشد(توافق نامه اجرایی نشده است)

33 تجاری مسکونی چهار باغ 4525 شهرداری منطقه ای 420% 19004 19594

اقدام شد

ارجاع شده به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی طی نامه شماره 33707/13/522مورخ 18/5/85(مشارکت)

34 ورزشی چهار باغ 8344 شهرداری محله ای 40% 3338 9164

اقدام شد

سوله چند منظوره و زمین چمن مصنوعی (حقوق ایجاد شده)

35

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

3292

شهرداری

فرا منطقه ای

560%

18436

4689

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره25617/13/522مورخ27/4/85(واگذاری)

36 آموزشی کوهک 3934 مشاعی محله ای 150% 5901 19000

در دست اقدام

در حال حاضر اداره فوریتها وزیبا سازی در آن مستقر می باشد

37

ورزشی تفریحی فرهنگی تجاری اداری و خدمات حمل و نقل

کوهک

7153

تعارضی

فرا منطقه ای

280%

20029

13404

اقدام شد

ارجاع شده به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی طی نامه شماره27682/13/522مورخ27/4/85(مشارکت)

38

مسکونی بلوار غربی استادیوم آزادی

9000

غیر

-

260%

23400

-

حذف گردید

  طبق دستور مورخ17/7/85شهردار محترم منطقه بدلیل مسکونی بودن حذف گردید

39

مسکونی

بلوار غربی استادیوم آزادی

5000

غیر

-

260%

13000

-

حذف گردید

  طبق دستور مورخ17/7/85شهردار محترم منطقه بدلیل مسکونی بودن حذف گردید

40

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

2137

مشاعی

فرا منطقه ای

560%

11969

14200

حذف گردید

به دلیل تعدد کاربری های مصوب در پلاک و مشاع بودن مالکیت شهرداری در عرصه

41

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

چهار باغ

2617

برگه واگذاری

فرا منطقه ای

560%

14652

12500

حذف گردید

برگه واگذاری مشروط به نام تعاونی 12 فروردین و شهرداری وکالت بخشی از برگه واگذاری را دارد

(در حال پیگیری) 

42 تجاری سایت 33 توپخانه 847 شهرداری زیر محله - - 51923

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره41900/13/522مورخ20/6/85(واگذاری)

43

تجاری اداری خدمات درون منطقه ای- محلی ناحیه ای

آزاد شهر

3000

مشاعی

محله ای - ناحیه ای

280%

8400

10000

حذف گردید

  شهرداری مالک 3000 متر مربع می باشد وقسمت عمده آن در طرح 45 متری می باشد

44

اداری دولتی بلوار پژوهش

7726

تحت اختیار

منطقه ای

560%

43267

97000

حذف گردید

احتمال تغییر مسیر بزرگراه رسالت در طرح پهنه بندی و تاثیر پذیری زمین مورد نظر

45

آموزشی شهید اردستانی-دارو پخش سابق

8187

شهرداری

منطقه ای

160%

13100

13400

در دست اقدام

 

46

آموزشی شهید اردستانی-دارو پخش سابق

6983

شهرداری

محله ای

150%

10475

6900

در دست اقدام

 

47

آموزشی شهید اردستانی-دارو پخش سابق

6764

شهراری

محله ای

150%

10147

6800

در دست اقدام

 

48

تجاری اداری خدمات درون منطقه ای-محلی ناحیه ای شهید اردستانی-دارو پخش سابق

8994

شهرداری

محله ای

280%

25183

8994

اقدام شد

سوله چند منظوره و چمن مصنوعی(حقوق ایجاد شده)

49

بهداشتی درمانی شهید اردستانی-دارو پخش سابق

5170

شهرداری

محله ای - ناحیه ای

200%

10340

11922

حذف شد

طی صورتجلسه شماره22355/13/522 مورخ27/4/85تحویل حوزه معاونت اجتماعی شده است(در حال بررسی)

50

آموزشی شهید اردستانی-دارو پخش سابق

18877

شهرداری

منطقه ای

160%

30204

19000

در دست اقدام

قبل از هر گونه اقدامی با کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه هماهنگی به عمل آید(موضوع نامه شماره 54372/50/522مورخ30/8/85)

51 آموزشی شهید اردستانی-دارو پخش سابق 3969 شهرداری محله ای 100% 3969 3968

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 54775/13/522مورخ 6/8/85(واگذاری)

52

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

بلوار پژوهش

19661

شهرداری

فرا منطقه ای

420%

82576

47674

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 23922/13/85مورخ 12/4/85(واگذاری)

53

تجاری اداری خدمات فرا منطقه ای

بلوار پژوهش

21279

شهرداری

فرا منطقه ای

420%

89370

47674

اقدام شد

 ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 23922/13/522مورخ 12/4/85(واگذاری)

54

تجاری مسکونی

بلوار پژوهش

5440

شهرداری

محله ای

180%

9791

5440

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 27618/13/522مورخ 27/4/85(واگذاری)

55

آموزشی

بلوار پژوهش

7261

شهرداری

محله ای

150%

10892

7261

اقدام شد

ارجاع شده به سازمان بازنشستگی طی نامه شماره 27611/13/522مورخ27/4/85(واگذاری)

56

آموزشی

بلوار پژوهش

9000

شهرداری محله ای

150%

13500

9000

در دست اقدام

 

57 تجاری اداری خدمات درون منطقه ای و اوقات فراغت شهید اردستانی-دارو پخش سابق 8827 شهرداری محله ای 280% 24716 8800

حذف گردید

به احتمال زیاد مسیر رسالت به داخل زمین با کاربری آموزشی شیفت بخشی از عرصه در داخل معبر و حریم معبر قرار خواهد گرفت ضمن اینکه در طرح پهنه بندی نوع کاربری احتمالا تغییر خواهد یافت

58 آموزشی شهید اردستانی-دارو پخش سابق 4732

 

شهرداری محله ای 150%

 

7097

 

10000

حذف گردید

در طرح مصوب موضعی وموضوعی قسمت اعظمی از کاربری مصوب آموزشی در طرح معبر قرار گرفته است

59 آموزشی شهید اردستانی-دارو پخش سابق 18315 شهرداری منطقه ای 160% 29305 23000

در دست اقدام

قبل از هر گونه اقدامی با کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه هماهنگی بعمل آید(موضوع نامه شماره54372/50/522مورخ30/8/85)

* تراكم پايه و استحقاقی در اراضی منطقه 22 معادل 100% تراكم مسكونی می باشد.
 

آدرس اینترنتی : www.district22.org    

 

لطفاً ما را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در این خصوص مطلع فرمائید